نویسنده = حاتمی، دکتر محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت

دوره 3، 1(75 بهار1389)، بهار 1389، صفحه 41-67

دکتر محمدرضا حاتمی