نویسنده = اکبری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نئوپاتریمونیالسیم پهلوی بر توسعه نیافتگی ایران از سال 1342 تا 1356

دوره 3، 1(75 بهار1389)، بهار 1389، صفحه 83-104

دکتر بهرام سرمست؛ محمد اکبری