نویسنده = سرمست، دکتر بهرام
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر نئوپاتریمونیالسیم پهلوی بر توسعه نیافتگی ایران از سال 1342 تا 1356

دوره 3، 1(75 بهار1389)، بهار 1389، صفحه 83-104

دکتر بهرام سرمست؛ محمد اکبری


2. تجزیه و تحلیل انتخابات سوم نوامبر 2002 کشور ترکیه : استمرار و تحول در نظام سیاسی کشور ترکیه

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، پاییز 1388، صفحه 89-127

دکتر رضا رسولی؛ دکتر بهرام سرمست؛ علیرضا کریمیان