نویسنده = احمد عثمان، دکتر حمزه
تعداد مقالات: 2
1. تجلّی معانی عرفانی و عناصر ادبی و هنری در چکامه های ابن الفارض

دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 3-28

دکتر حمزه احمد عثمان


2. « عبدالله البیتوشی » من أعلام العلم و الأدب

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تابستان 1387، صفحه 3-18

دکتر حمزه احمد عثمان