نویسنده = قاسمی حاجی آبادی، دکتر لیلا
تعداد مقالات: 1
1. النقد الإجتماعی فی الشعر العربی الحدیث

دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 97-108

دکتر لیلا قاسمی حاجی آبادی