نویسنده = آزادبخت، دکتر بهرام
تعداد مقالات: 1
1. نئوتکتونیـک دامنـه جنوبـی البـرز با تأکید بر مخروط افکنه ها

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 3-18

دکتر بهرام آزادبخت