نویسنده = مشیری، شیرین
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای توسعه پایدار اقتصادی با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی ناحیه سمنان و حوزه نفوذ آن

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 19-28

دکتر علیرضا استعلاجی؛ شیرین مشیری؛ مهناز اللهقلی نژاد