نویسنده = دریاباری، دکتر سید جمال الدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل نوسانات آب دریای خزر با تأکید بر مخاطرات محیطی

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 49-56

دکتر سید جمال الدین دریاباری