نویسنده = ابراهیمی، هدی
تعداد مقالات: 1
1. شناخت توان آسایش بیوکلیماتیک انسانی بابلسر برای برنامه ریزی اکوتوریسم

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 71-81

دکتر بهمن رمضانی گورابی؛ هدی ابراهیمی