نویسنده = فرجی راد، دکتر عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. واقعیت های ژئوپولیتیکی در سیاست خارجی ارمنستان و ارتباط آن با منافع ایران

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 83-104

دکتر عبدالرضا فرجی راد؛ یزدان کیخسرو دولتیاری