نویسنده = آقایی، دکتر علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه و فرآیند آسیب اجتماعی و امنیت اجتماعی

دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 3-22

دکتر علی اکبر آقایی؛ حسن تیمورتاش