نویسنده = ساعی، دکتر احمد
تعداد مقالات: 1
1. استراتژی تروریسم، امنیت دولت و امنیت فردی

دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 77-103

دکتر احمد ساعی؛ مجید معصومی