نویسنده = شفیعی، دکتر نوذر
تعداد مقالات: 1
1. معامله هسته ای آمریکا و هند : فرصت ها و چالش ها

دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 123-144

دکتر نوذر شفیعی؛ زهرا ماندنی