نویسنده = قامت، دکتر جعفر
تعداد مقالات: 6
1. همگرایی و واگرایی اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به ج . ا . ایران

دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 145-168

دکتر جعفر قامت


2. ژئوپولتیک قفقاز و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 123-137

دکتر جعفر قامت


3. منافع ملی و روشهای دستیابی به آنها

دوره 3، 1(75 بهار1389)، بهار 1389، صفحه 129-150

دکتر جعفر قامت


4. کالبدشکافی بحران گرجستان ( بر اساس مدل مایکل برچر )

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، پاییز 1388، صفحه 167-188

دکتر جعفر قامت


6. جایگاه خاورمیانه در اندیشه های ژئوپلیتیک

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، بهار 1387، صفحه 91-100

دکتر جعفر قامت