نویسنده = افتخاری، دکتر سید عطاءاله
تعداد مقالات: 1
1. شاعران مجم عالبیان

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 3-19

دکتر سید عطاءاله افتخاری؛ صغری احسانی