نویسنده = فرهمند، دکتر محمد
تعداد مقالات: 1
1. الفیه « نیر »و جایگاه آن در بین انواع ادبی

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 57-70

دکتر محمد فرهمند