نویسنده = فلاح، دکتر ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. سیمای امام رضا (ع) در اشعار شعرای شیعی معاصرش

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 71-82

دکتر ابراهیم فلاح


2. بازتاب قرآن و حدیث در اشعار سید حمیری

دوره 2، 2(72 تابستان1388)، تابستان 1388، صفحه 113-125

دکتر ابراهیم فلاح