نویسنده = صادقی مرشت، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه نمادهای اسطور های در شعر ابوریشه

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 83-98

دکتر ناهده فوزی؛ فریبا صادقی مرشت