نویسنده = فوزی، دکتر ناهده
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه نمادهای اسطور های در شعر ابوریشه

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 83-98

دکتر ناهده فوزی؛ فریبا صادقی مرشت


2. نگاهی به زندگی و شعر عبدالوهاب البیاتی

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تابستان 1387، صفحه 123-132

دکتر ناهده فوزی