نویسنده = قاسمی حاج یآبادی، دکتر لیلا
تعداد مقالات: 1
1. مرگ و زندگی در شعر شاعران عربی

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 99-114

دکتر لیلا قاسمی حاج یآبادی