نویسنده = کردآبادی، دکتر سندس
تعداد مقالات: 2
1. تجلی قرآن در سروده های بدوی الجبل

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 115-124

دکتر سندس کردآبادی


2. سیمای جامعه در مقامات بدیع الزمان همدانی

دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 109-121

دکتر سندس کردآبادی