نویسنده = محمودی، دکتر اعظم
تعداد مقالات: 1
1. عصر عباسی، دوران شکوفایی ادب منظوم و منثور عربی در « ری »

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 125-147

دکتر اعظم محمودی