نویسنده = امجدیان، فرامرز
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فدرالیسم کردستان عراق بر هنجارهای سیاسی و قومیتی کُردهای ایران

دوره 4، 2 (80 تابستان1390)، تابستان 1390، صفحه 57-80

امیر ساجدی؛ فرامرز امجدیان