نویسنده = معصومی، مجید
تعداد مقالات: 2
1. تروریسم، آزادی های اجتماعی و امنیت ملی ( جمهوری اسلامی ایران)

دوره 4، 2 (80 تابستان1390)، تابستان 1390، صفحه 207-235

مجید معصومی


2. استراتژی تروریسم، امنیت دولت و امنیت فردی

دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 77-103

دکتر احمد ساعی؛ مجید معصومی