نویسنده = کردآبادی، سندس
تعداد مقالات: 1
1. مظاهر التراث فی دیوان بدوی الجبل

دوره 4، 3(81 پاییز 1390)، پاییز 1390، صفحه 159-174

سندس کردآبادی؛ سعیده رنجبرنژاد