نویسنده = اللهقلی نژاد، مهناز
تعداد مقالات: 2
1. نقش دهیاریها در توسعه روستایی

دوره 4، 4 (82 زمستان 1390)، زمستان 1390، صفحه 15-22

دکتر علیرضا استعلاجی؛ علیرضا خانی؛ مهناز اللهقلی نژاد


2. راهبردهای توسعه پایدار اقتصادی با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی ناحیه سمنان و حوزه نفوذ آن

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 19-28

دکتر علیرضا استعلاجی؛ شیرین مشیری؛ مهناز اللهقلی نژاد