نویسنده = خانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش دهیاریها در توسعه روستایی

دوره 4، 4 (82 زمستان 1390)، زمستان 1390، صفحه 15-22

دکتر علیرضا استعلاجی؛ علیرضا خانی؛ مهناز اللهقلی نژاد