نویسنده = استعلاجی، دکتر علیرضا
تعداد مقالات: 4
1. نقش دهیاریها در توسعه روستایی

دوره 4، 4 (82 زمستان 1390)، زمستان 1390، صفحه 15-22

دکتر علیرضا استعلاجی؛ علیرضا خانی؛ مهناز اللهقلی نژاد


2. راهبردهای توسعه پایدار اقتصادی با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی ناحیه سمنان و حوزه نفوذ آن

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 19-28

دکتر علیرضا استعلاجی؛ شیرین مشیری؛ مهناز اللهقلی نژاد


3. برنامه ریزی توسعه پایدار ( مطالعه موردی ناحیه ورامین ـ پیشوا )

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، بهار 1387، صفحه 17-26

دکتر علیرضا استعلاجی؛ دکتر مجید ولی شریعت پناهی؛ مینا گلیم فروش