نویسنده = مشیری*، دکتر سید رحیم
تعداد مقالات: 1
1. نقش اکوتوریسم در توسعه ی پایدار و روستایی مطالعه ی موردی طرقبه (خراسان رضوی)

دوره 4، 4 (82 زمستان 1390)، زمستان 1390، صفحه 49-62

دکتر سید رحیم مشیری*؛ سیداحمد سید ابوسعیدی