نویسنده = رمضانی، دکتر بهمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر خشکسالی بر تغییر بازدهی محصول زیتون در شهرستان رودبار

دوره 4، 4 (82 زمستان 1390)، زمستان 1390، صفحه 62-72

دکتر بهمن رمضانی؛ زهرا کاظم نژاد