نویسنده = مشیری، دکتر سید رحیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر برنامه ریزی کاربری اراضی با تاکید بر توسعه پایدار شهری نمونه موردی: شهر میاندوآب

دوره 4، 4 (82 زمستان 1390)، زمستان 1390، صفحه 73-87

دکتر سید رحیم مشیری؛ رسول ملکی نظام آباد